INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre LeadIN, s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov.

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov. Implementovali sme rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je spoločnosť LeadIN, s.r.o. so sídlom Grösslingová 51, 811 08 Bratislava, IČO: 46 716 602, ktorá prevádzkuje webovú stránku: https://leadincenter.com/ (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Získané osobné údaje sú spracúvané za účelom predzmluvnej a zmluvnej komunikácie medzi spoločnosťou LeadIN, s.r.o. a dotknutou osobou – potencionálnym klientom, resp. klientom, ktorý prejavil záujem o poskytnutie našich služieb.

Osobné údaje spracovávame aj za účelom:

a) personalizovania ponuky – Vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám,

b) zlepšenia web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate,

c) vylepšenia zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby,

d) spracovania transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru,

e) Na spracovávanie promo akcií, ankiet a pod.

f) spracovávania marketingových účelov – zasielanie Newsletteru – Vaše osobné údaje ( e-mail a meno). Na základe oprávneného záujmu predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky,

g) odosielania e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie noviniek, informácií o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď. na niektorých našich akciách vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine, že by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak nám napíšte a my Vás odhlásime.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení našich záväzkových vzťahov s nimi. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás zhromažďujeme, Vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje a to v súlade s článkom 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Aké máte práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s LeadIN, s.r.o.  a dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:

Vždy, keď LeadIN, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva LeadIN, s.r.o. kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenú reklamáciu alebo požiadavku,
 • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
 • ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
 • Váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
 • ak ste vykonali nejaký nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov,
 • a okrem situácii ustanovených v § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme LeadIN, s.r.o. LeadIN s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby LeadIN, s.r.o. obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov za týchto okolností:

 • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme LeadIN, s.r.o. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu,
 • ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, LeadIN, s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov,
 • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov,
 • ak LeadIN, s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, LeadIN, s.r.o. môže ďalej spracovávať Vaše osobné údaje len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo na opravu:

V prípade zmeny Vašich osobných údajov sme povinní opraviť ich tak, aby sme spracúvali iba aktuálne a úplne osobné údaje.

LeadIN, s.r.o. nevyužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Vašich osobných údajov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na info@leadincenter.com.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

 Ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach, svoj podnet na začatie konania môžete podať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk. VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • číslo objednávky,
 • meno a priezvisko klienta,
 • korešpondenčná adresa,
 • výška transakcie,
 • dátum transakcie,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • pracovná pozícia vo firme,
 • názov zamestnávateľa.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Príjemcami osobných údajov sú zamestnanci spoločnosti LeadIN, s.r.o. a sprostredkovatelia (externí lektori) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

LeadIN, s.r.o. v prípade potreby zdieľa osobné údaje s externými poradcami (napr. právnik alebo účtovník).

V prípade potreby môžu byť osobné údaje zdieľané s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi a inými orgánmi verejnej moci v prípade, ak bude na takéto konanie daný zákonný dôvod.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby LeadIN, s.r.o mohol plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike a do doby potrebnej na naplnenie účelu, na ktoré sú spracúvané.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies? 

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o Vašej voľbe prvej stránky a informácií o Vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov. Sú nástrojom na sledovanie návštevnosti Google Analytics.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme Vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

LeadIN, s.r.o. neuchováva Vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

Používame súbory cookies, aby sme vám na našej stránke mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť. Zistite viac alebo upravte svoje nastavenia.