AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMY PRE SKUPINY


Autentický leadership nie je o hierarchickej pozícii. Je to postoj k životu, založený na poznaní a akceptácii seba i druhých a na budovaní vzájomnej prosperity cez spoluprácu. Autentický líder jedná v súlade so sebou samým. Pozná a vedome využíva svoj potenciál, talent, naplňuje svoje vášne a poslanie, zároveň v tom pomáha i druhým. Vo svojich tímoch maximalizuje spoluprácu, pričom jednotliví členovia sú vo flow – sú výkonnejší a spokojnejší zároveň.

Našim poslaním je viesť účastníkov k dosahovaniu skvelých výsledkov s väčšou ľahkosťou, k akcelerácii spolupráce s druhými, k zlepšeniu odolnosti voči záťažovým situáciám a k celkovej spokojnosti tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote. Stoja za nami silné referencie, ako aj výsledky merania dopadu našich programov, ktoré tento pozitívny dopad jednoznačne potvrdzujú.

Naše skupinové programy sú nasledovné:

 

AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM (AL)


 

AL program realizujeme v dvoch formátoch:
1. Cross-company – skupina sa vytvorí z účastníkov z rôznych spoločností. Ponúkame programy Level I a Level II (pre absolventov Level I)


2. Vnútro-firemný program – realizovaný pre skupinu lídrov (vyšší a stredný manažment) a vybraných zamestnancov (top talents) jednej spoločnostiJediný program svojho druhu na českom a slovenskom trhu s medzinárodnými úspechmi aj v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v Japonsku i na blízkom Východe. Systematická práca s profesionálmi z rôznych spoločností, odborov a funkcií. Facilitované diskusie o výzvach, problémoch a ich riešeniach. Praktické modely, kreatívne zážitkové cvičenia a odporúčania. Skupiny zvlášť pre mužov a pre ženy s maximálnym počtom 15 účastníkov.

Desaťmesačný program s cieľom viesť Vás k autentickému líderstvu a čo najlepšie integrovať všetky aspekty pracovného i osobného života. Program sa skladá z dvoch na seba nadväzujúcich modulov – 1. Byť lídrom sám sebe, 2. Líderstvo a vzájomne prospešná spolupráca. Skúsení lektori, úspešní lídri slovenského biznisu a kolegovia z iných firiem Vám pomôžu zlepšiť výkonnosť a spokojnosť, zvýšiť odolnosť a schopnosť viesť, nadchnúť a inšpirovať druhých. Program využíva najrôznejšie formy učenia - od skupinových workshopov cez malé akceleračné skupinky, ako aj individuálnu prácu.


 
 

Mesiac 1

 • Talent Dynamics test a report
 • -

Mesiac 1

 • Workshop #1: Talent a Flow & Vnútorná motivácia
 • 1 deň

Mesiac 2

 • Workshop #2: Líderstvo ako postoj k životu
 • 0,5 dňa

Mesiac 3

 • Workshop #3: Obmedzujúce vzorce a bloky
 • 0,5 dňa

Mesiac 4

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 2 hod.
 

Mesiac 5

 • Workshop #4: Tímový talent a tímový „prúd“ & Sila network-u
 • 1 deň

Mesiac 6

 • Workshop #5: Vzájomne prospešné vyjednávanie
 • 0,5 dňa

Mesiac 7

 • Workshop #6: Rola sponzora a Stretnutie s inšpiratívnym speakrom
 • 0,5 dňa

Mesiac 8

 • Workshop #7: Poslanie a transformácia mysle „ne/možné“
 • 1 deň

Mesiac 9

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 2 hod.
 
 
 

Mesiac 10

 • Workshop #8: BRINGING IT ALL TOGETHER – záverečný workshop
 • 1 deň
 
 

Tento rozvrh je orientačný. Dodávateľ má právo meniť poradie workshopov a jednotlivých tém, aktivít.

AUTHENTIC LEADERSHIP ADVANCED PROGRAM (LVL II)10-mesačný pokračovací program pre absolventov Authentic Leadership programu so zámerom akcelerovať a prehĺbiť jeho efekt prostredníctvom fókusu na praktickú aplikáciu a aktuálne výzvy účastníkov. Jednotlivé interakcie sa konajú raz mesačne formou interaktívnych workshopov, prácou v triádach a individuálnych konzultácií. Počas programu na docielenie efektu aplikujeme rôzne techniky a pozývame aj externých spíkrov. Príklady tém sú nasledovné: Práca s osobnou identitou, s vlastným egom, prehĺbenie sebapoznania, rozvoj svojho potenciálu, leadership a emócie, vnútorná rovnováha lídra, mindfulness.


 
 

Mesiac 1

 • Workshop #1: Otvárací workshop: Let go & Focus
 • 1 deň

Mesiac 2

 • Workshop #2:     Dôvera   
 • 0,5 dňa

Mesiac 3

 • Workshop #3: Mindfulness
 • 0,5 dňa

Mesiac 4

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 2 hod.

Mesiac 5

 • Workshop #4:     3 systémy    
 • 2 hod.
 

Mesiac 6

 • Workshop #5: Sebapoznanie: Vedome a nevedome aspekty
 • 1 deň

Mesiac 7

 • Workshop #6: Leadership a Identita
 • 0,5 dňa

Mesiac 8

 • Workshop #7:        Ego       
 • 0,5 dňa

Mesiac 9

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách
 • 2 hod.

Mesiac 10

 • Workshop #8: BRINGING IT ALL TOGETHER – záverečný workshop
 • 1 deň

Tento rozvrh je orientačný. Dodávateľ má právo meniť poradie workshopov a jednotlivých tém, aktivít v závislosti od skupiny.

YOUNG PROFESSIONALSOsem-mesačný transformačný program je určený pre mladých profesionálov – začínajúcich manažérov, team lídrov, talenty a kľúčových zamestnancov, ktorí chcú zlepšiť svoju schopnosť byť lídrom samým sebe a rozvinúť svoj potenciál spolupráce s ostatnými. Pod vedením skúsených lektorov – bývalých korporátnych manažérov –poskytuje tento program výnimočnú príležitosť učiť sa v skupine rovnako zmýšľajúcich účastníkov, mužov a žien, z rôznych biznis prostredí a odvetví. 

Formát programu je interaktívny, zahŕňa rôzne typy vzdelávania, vrátaneskupinových workshopov, malých akceleračných skupiniek a individuálnej práce. Cieľom programu je viesť účastníkov k princípom autentického líderstva – naučiť sa,ako zlepšiť svoju výkonnosť a budovať úspech s väčšou ľahkosťou,  zároveň dosahovať aj vyššiu spokojnosť v živote.


 
 

Mesiac 1

 • Talent Dynamics test a report

Mesiac 1

 • Workshop #1: Talent a Flow

Mesiac 2

 • Workshop #2: Zdroje vnútornej motivácie

Mesiac 3

 • Workshop #3: Líderstvo ako postoj k životu
 

Mesiac 4

 • Workshop #4: Obmedzujúce vzorce a bloky

Mesiace 5 a 6

 • Akceleračné stretnutie v menších skupinách

Mesiac 7

 • Workshop #5: Tímový talent a tímový „prúd“

Mesiac 8

 • Workshop #6: Záverečný workshop a transformácia mysle „ne/možné“

Tento rozvrh je orientačný. Dodávateľ má právo meniť poradie workshopov a jednotlivých tém, aktivít v závislosti od skupiny.

SKUPINOVÝ LEADERSHIP COACHINGSkupinový coaching je určený pre absolventov programu autentického líderstva. Sú to akceleračné stretnutia na prehĺbenie efektu programu. Počas 5 stretnutí v období 5 mesiacov účastníkom vytvoríme prostredníctvom práce so skupinou (maximálne 12 účastníkov), podporu pri riešení reálnych profesionálnych a životných situácií s cieľom zvýšiť ich osobnú spokojnosť a efektivitu. Skupina umožňuje videnie problémov a nachádzanie ich riešení cez rôznorodú optiku a uhly pohľadov. Pri skupinovom coachingu majú jednotliví účastníci príležitosť zdieľania s inými lídrami z rôznych spoločností a pod vedením skúsených lektorov nachádzajú out of box-riešenia na ich aktuálne výzvy.

Efekt skupinového coachingu

Počas stretnutí účastník:

 • Posilní svoje schopnosti riešiť problémy a životné, t.j. pracovné a osobné situácie
 • Zvýši si osobnú efektivitu,  spokojnosť a schopnosť efektívne interagovať s druhými
 • Opätovne aplikuje rôzne nástroje a metódy, ktoré spoznal v programe autentického líderstva na podporu profesionálneho a osobného rozvoja
 • Je inšpirovaný príkladmi zo skupiny a nastáva takzvaný „aha“ moment, pochopenie svojich výziev a nachádzanie ich možných riešení
 • Rozvíja svoju empatiu, ktorú vie následne aplikovať v pracovnom a osobnom živote