AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMY PRE SKUPINY


Autentický leadership nie je o hierarchickej pozícii. Je to postoj k životu, založený na poznaní a akceptácii seba i druhých a na budovaní vzájomnej prosperity cez spoluprácu. Autentický líder nie je len kariérne úspešný, ale aj spokojný a naplnený zároveň.

Našim poslaním je viesť účastníkov k dosahovaniu skvelých výsledkov s väčšou ľahkosťou, k akcelerácii spolupráce s druhými, k zlepšeniu odolnosti voči záťažovým situáciám a k celkovej spokojnosti tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote. Stoja za nami silné referencie, ako aj výsledky merania dopadu našich programov, ktoré tento pozitívny dopad jednoznačne potvrdzujú.

Naše skupinové programy sú naledovné:

 

ATAIRU AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAM (AAL)


 

AAL program realizujeme v dvoch formátoch:
1. Cross-company – skupina sa vytvorí z účastníkov z rôznych spoločností. Ponúkame programy Level I a Level II (pre absolventov Level I)


2. Vnútro-firemný program – realizovaný pre skupinu lídrov (vyšší a stredný manažment) a vybraných zamestnancov (top talents) jednej spoločnosti


Jediný program svojho druhu na českom a slovenskom trhu s medzinárodnými úspechmi aj v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v Japonsku i na blízkom Východe. Systematická práca s profesionálmi z rôznych spoločností, odborov a funkcií. Facilitované diskusie o výzvach, problémoch a ich riešeniach. Praktické modely, kreatívne zážitkové cvičenia a odporúčania. Skupiny zvlášť pre mužov a pre ženy s maximálnym počtom 15 účastníkov.

Desaťmesačný program s cieľom viesť Vás k autentickému leadershipu a čo najlepšie integrovať všetky aspekty pracovného i osobného života. Program sa skladá z dvoch na seba nadväzujúcich modulov – 1. Byť lídrom sám sebe, 2. Líderstvo a vzájomne prospešná spolupráca. Skúsení lektori, úspešní lídri slovenského biznisu a kolegovia z iných firiem Vám pomôžu zlepšiť výkonnosť a spokojnosť, zvýšiť odolnosť a schopnosť viesť, nadchnúť a inšpirovať druhých. Program využíva najrôznejšie formy učenia - od skupinových workshopov cez malé akceleračné skupinky, ako aj individuálnu prácu.


 
 

Mesiac 1

 • Talent Dynamics test WORKSHOP Byť sám sebe lídrom
 • 0,5 dňa

Mesiac 2

 • WORKSHOP Byť sám sebe lídrom časť 2
 • 1 deň

Mesiac 3

 • Akceleračné stretnutie v triáde
 • 2 hodiny

Mesiac 4

 • WORKSHOP Byť sám sebe lídrom časť 3
 • 0,5 dňa

Mesiac 5

 • WORKSHOP Líderstvo a spolupráca
 • 1 deň

Mesiac 6

 • Stretnutie s inšpiratívnym speakerom
 • 2 hodiny

Mesiac 7

 • Akceleračné stretnutie v triáde
 • 2 hodiny

Mesiac 8

 • WORKSHOP Líderstvo a spolupráca časť 2
 • 0,5 dňa

Mesiac 9

 • WORKSHOP Líderstvo a spolupráca časť 3
 • 1 deň

Mesiac 10

 • Záverečný workshop a ukončenie programu
 • 1 deň

AUTHENTIC LEADERSHIP LEVEL II PROGRAM10-mesačný pokračovací program pre absolventov ATAIRU Authentic Leadership programu so zámerom akcelerovať a prehĺbiť jeho efekt prostredníctvom fókusu na praktickú aplikáciu a aktuálne výzvy účastníkov. Jednotlivé interakcie sa konajú raz mesačne formou interaktívnych workshopov, prácou v triádach a individuálnych konzultácií. Počas programu na docielenie efektu aplikujeme rôzne techniky a pozývame aj externých spíkrov. Príklady tém sú nasledovné: Práca s osobnou identitou, s vlastným egom, prehĺbenie sebapoznania, rozvoj svojho potenciálu, leadership a emócie, vnútorná rovnováha lídra, mindfulness.

Dopad programu AUTHENTIC LEADERSHIP LEVEL II

SKUPINOVÝ LEADERSHIP COACHINGSkupinový coaching je určený pre absolventov programu autentického líderstva. Sú to akceleračné stretnutia na prehĺbenie efektu programu. Počas 5 stretnutí v období 5 mesiacov účastníkom vytvoríme prostredníctvom práce so skupinou (maximálne 12 účastníkov), podporu pri riešení reálnych profesionálnych a životných situácií s cieľom zvýšiť ich osobnú spokojnosť a efektivitu. Skupina umožňuje videnie problémov a nachádzanie ich riešení cez rôznorodú optiku a uhly pohľadov. Pri skupinovom coachingu majú jednotliví účastníci príležitosť zdieľania s inými lídrami z rôznych spoločností a pod vedením skúsených lektorov nachádzajú out of box-riešenia na ich aktuálne výzvy.

Efekt skupinového coachingu

Počas stretnutí účastník:

 • Posilní svoje schopnosti riešiť problémy a životné, t.j. pracovné a osobné situácie
 • Zvýši si osobnú efektivitu,  spokojnosť a schopnosť efektívne interagovať s druhými
 • Opätovne aplikuje rôzne nástroje a metódy, ktoré spoznal v programe autentického líderstva na podporu profesionálneho a osobného rozvoja
 • Je inšpirovaný príkladmi zo skupiny a nastáva takzvaný „aha“ moment, pochopenie svojich výziev a nachádzanie ich možných riešení
 • Rozvíja svoju empatiu, ktorú vie následne aplikovať v pracovnom a osobnom živote